С достъпа до сайта Biz-BG.com и неговото ползване вие приемате настоящата политика без  ограничения или условия. По тази причина вашето посещение в сайта Biz-BG.com става предмет на тази политика и условия, а също така и на всички приложими закони. Ако не приемате тези условия, Вие не бива да ползвате Biz-BG.com. 

Запазено авторско право © СИМЕОНОВ КОРПОРЕЙШЪН ЕООД – Biz-BG.com

Съдържание

Сайтът Biz-BG.com съдържа информация за продукти и услуги на фирмите – рекламодатели в Biz-BG.com, както и собствените материали на Biz-BG.com. 

Информацията, включена в този сайт, е предимно за ориентировъчно информиране. Сайтът не трябва да се използва, и на него не трябва да се разчита като на заместител на информацията, която е на ваше разположение от упълномощените рекламни консултанти в Biz-BG.com или фирмите рекламодатели. Информацията включена в  този сайт не поражда никакви правни задължения.

Въпреки че Biz-BG.com полага всички разумни усилия за гарантиране на коректността на цялата информация на сайта, нейната точност не може да бъде гарантирана, и Biz-BG.com не поема никаква отговорност за точността,и автентичността на която и да било от информациите на този сайт тъй като информацията в Biz-BG.com е подадена от фирмите рекламиращи своята дейност, продукти и услуги . Това се дължи и на факта че ние имаме в базата си данни над 161 000 фирми и информацията за тях се обновява ежедневно както от нашите администратори така и от индивидуални акаунти. 

Biz-BG.com си запазва правото да прави промени, по дизайна на фирмените профили както и информацията находяща се в него по всяко време и без предизвестие и по свое усмотрение с цел по-доброто представяне на конкретния продукт или услуга.

Поведение в Biz-BG.com

Вие се задължавате да не:

1. Обиждате и накърнявате личното достойнство както и да  злоупотребявате директно или индиректно с други потребители на Biz-BG.com

2. Публикувате невярна или подвеждаща информация.

3. Изпращате или разпространявате нежелани и неоторизирани рекламни и промоционални материали без писменото съгласие на Biz-BG.com.

Цени на Банери и Фирмени профили в Biz-BG.com

Ценовата информация, съдържаща се в или предоставена чрез този сайт, е само за ориентировъчно информиране, и не представлява оферта за продажби на продуктите на Biz-BG.com. Закупуването на който и да било продукт на Biz-BG.com трябва да бъде предмет на сроковете и ценовите условия договорени с упълномощен рекламен консултант на Biz-BG.com и обект на индивидуално споразумение и договор за реклама.

Предупреждение за авторските права, индустриалната и интелектуалната собственост

Както представянето, така и цялото съдържание на този сайт се защитават от правата върху индустриалната и интелектуалната собственост. Можете да използвате информацията, текста, картинките или изображенията, които се съдържат в Biz-BG.com, за ваше лично ползване (без търговски характер), като не можете да ги възпроизвеждате, променяте, предавате, лицензирате или публикувате – както изцяло, така и частично, с каквато и да било цел, без предварителното писмено съгласие на Biz-BG.com.

Запазени търговски марки

Всички запазени търговски марки, лога и служебни маркировки, показани на този сайт, са собственост на Biz-BG.com или на трети страни. Забранено е да ги използвате, „сваляте” за временно или постоянно, размножавате или разпространявате по какъвто и да било начин без писменото разрешение от Biz-BG.com или от трети страни – фирмите рекламодатели в Biz-BG.com, в зависимост от конкретния случай.

Връзки

Сайтът Biz-BG.com съдържа хипервръзки към други Интернет сайтове, които са напълно независими от този сайт. Biz-BG.com не твърди и не дава гаранция за точността, изчерпателността или автентичността на информацията, която се съдържа във всяка такава хипертекстова връзка или в друг Интернет сайт, и достъпът до всички други Интернет сайтове, свързани с линкове към сайта Biz-BG.com.

Ограничения на отговорностите за щети

Biz-BG.com не носи отговорност за това, че услугите които предоставя не отговарят на вашите изисквания или очаквания.

Biz-BG.com не поема отговорност за коректността, актуалността и сигурността на комуникацията, информацията и съдържанието.

Biz-BG.com не може да гарантира че сайтът ще бъде непрекъснато достъпен и/или без технически проблеми.

Biz-BG.com не носи отговорност за пропуснати ползи или нанесени вреди в следствие употребата на сайта.

Biz-BG.com не поема каквито и да било задължения за обезщетяване по отношение на каквито и да било преки или косвени, причинно обусловени или особени щети, възникнали от или свързани по какъвто и да било начин с достъпа до или използването на сайта Biz-BG.com. 

Актуализиране на политиката

Biz-BG.com си запазва правото да актуализира настоящата политика по всяко време, когато това се наложи от бизнес съображения.

Политика за защита на личните данни

1 Видове лични данни

ТЪРГОВЕЦА   има право да събира и използва информация относно ПОТРЕБИТЕЛИТЕ след извършената от тях поръчка на стоки или услуги. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва. С приемането на настоящите Общи условия КЛИЕНТЪT  се съгласява с обработването на личните му данни за целите на настоящия договор и директния маркетинг.

 • име и фамилия
 • адрес
 • телефон
 • имейл
 • както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при поръчката.

Информацията включва и всяка друга, която КЛИЕНТЪТ въвежда, използва или предоставя при ползване услугите, предоставяни от ТЪРГОВЕЦА . В контактната форма, попълвана от КЛИЕНТА при поръчка, ТЪРГОВЕЦА   обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им.

С натискане на виртуалния бутон „Завърши поръчката“, имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, КЛИЕНТЪТ извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на ТЪРГОВЕЦА , чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. ТЪРГОВЕЦА   може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на КЛИЕНТА, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в УЕБСАЙТА на ТЪРГОВЕЦА   по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

В случай на предоставяне на неверни данни ТЪРГОВЕЦА   има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите на КЛИЕНТА.

2 Цели на обработване

Личните данни, получени от ТЪРГОВЕЦА   сe използват за следните цели:

 • обслужване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, включващо приемане и изпълнение на поръчки и връзка с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката;
 • за улесняване на достъпа до услугата;
 • изпращане на бюлетини и/или периодични известия само в електронен формат; (електронна поща) и/или по телефона (с телефонно обаждане или кратко съобщение);
 • статистически цели.

Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за ТЪРГОВЕЦА .

3 Съгласие

Когато това е разумно, практично или изисквано от приложимото право, ние ще поискаме да получим Вашето съгласие преди да съберем или използваме личните Ви данни. Искането за Вашето съгласие ще бъде ясно и конкретно и ще Ви предостави разумна основа, с която да вземете решението си. Вашето съгласие е доброволно и може винаги да бъде отменено, например като прекратите определена услуга или се свържете с ТЪРГОВЕЦА  на адреса на управление на Дружеството или на имейл посочен в контактната информация на ТЪРГОВЕЦА . Ако не дадете съгласието си, може да не е възможно да използвате услуги или части от услуги, предоставяни от ТЪРГОВЕЦА

4 Събиране и обработка на лични данни без съгласие

Събирането и използването на данни може да е необходимо и за изпълнение на законовите изисквания. При събирането или използването на записани данни за тези цели и за подобни законни интереси на ТЪРГОВЕЦА , обикновено няма да търсим Вашето съгласие, освен ако това се сметне за необходимо в конкретния случай или е изисквано от приложимото законодателство.

5 Срок за съхраняване на личните Ви данни

Ние ще съхраняваме Вашите лични данни само докато е необходимо да изпълним целите, посочени в тази политика, или целите, за които иначе сте били информирани. Това означава, че когато сте се съгласили с обработката на Вашите лични данни, ще запазим данните дотогава, докато отношенията с клиентите ни продължат или докато не оттеглите Вашето съгласие. Ако сте отменили Вашето съгласие, ние все пак може да запазим определени лични данни за периода, необходим, за да можем да изпълним нашите правни задължения и да се защитим в правни спорове. Ако не сме получили съгласието Ви за обработка, личните данни ще бъдат запазени само доколкото ни е позволено да го направим по закон..

6 Права на КЛИЕНТА относно личните му данни

6.1 Право на достъп – По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с ТЪРГОВЕЦА на посочените контакти, след което Вашите лични данни ще Ви бъдат предоставени чрез електронна поща.

6.2 Право на преносимост – Когато ТЪРГОВЕЦА обработва Вашите лични данни по автоматизиран начин въз основа на Вашето съгласие или въз основа на споразумение, имате право да получите копие от Вашите данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, прехвърлени на Вас или на друга страна. Това включва само личните данни, които сте ни предоставили.

6.3 Право на коригиране – Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни.

6.4 Право на изтриване – Имате право да поискате изтриване на всички лични данни, обработвани от ТЪРГОВЕЦА.

6.5 Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес – Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на ТЪРГОВЕЦА.

6.6 Право на ограничение – Имате право да поискате ТЪРГОВЕЦА да ограничи обработването на Вашите лични данни при следните обстоятелства:

 • ако възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес на ТЪРГОВЕЦА, ТЪРГОВЕЦА ще ограничи обработването на данните в очакване на резултат от проверката на законните основания.
 • ако претендирате, че Вашите данни са неточни, ТЪРГОВЕЦА трябва да ограничи обработването в очакване на резултат от проверката на точността на личните данни.
 • ако обработването е неправомерно, можете да възразите срещу изтриването на личните Ви данни и вместо това да изискате ограничаване на използването им.
 • ако ТЪРГОВЕЦА вече не се нуждае от личните данни, но те са Ви необходими за упражняване или защита на правни претенции.

6.7 Право на подаване на жалба към надзорен орган – Ако смятате, че ТЪРГОВЕЦА обработва Вашите лични данни по неправилен начин, можете да се свържете с нас. Също така имате право да подадете жалба пред надзорния орган, който към датата на приемане на настоящата политика е Комисията за защита на личните данни.

7  Прилагане на правата на КЛИЕНТА съгласно GDPR

За да упражните правата си съгласно GDPR можете да ни пишете на електронна поща или да ни пратите писмо по пощата на данните за контакт.

Заявления във връзка с упражняване на Ваши права по принцип се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. Когато са налице нормативни процедурни правила във връзка с упражняване на правата Ви (в Закона за защита на личните данни и други актове) те също следва да бъдат спазени.

8 Защита на Личните данни на КЛИЕНТА

ТЪРГОВЕЦА   полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за КЛИЕНТА, станала му известна по повод на поръчката на стоки и услуги – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

Данните няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните, с изключение на случаите предвидени в настоящата Политика.

Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че за ТЪРГОВЕЦА   възникне задължение да предостави личната информация за КЛИЕНТА на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

Политика за бисквитките

1 Обща информация

За да сме сигурни, че получавате най-подходящата информация и най-добрите услуги, когато посещавате УЕБСАЙТА, определена информация и данни ще бъдат събирани чрез употреба на т. нар. „бисквитки“ („cookies“). Това ни помага (а също и на други упълномощени трети страни) да Ви осигурим персонализирано преживяване, когато посещавате нашия уебсайт. Освен това ни позволява да подобрим услугите си и да сме сигурни, че лесно ще намерите онова, което търсите. Искаме да разберете начина, по който използваме тези технологии, затова и тази политика за бисквитки обяснява видовете технологии, които използваме, какво правят те и Вашия избор по отношение на тяхната употреба.

2 Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са малки текстови файлове, за временно съхранение на информация относно действия на потребителя, негови предпочитания или друга активност при посещаването на даден уебсайт. Те се запазват на използвания от потребителя компютър или мобилно устройство за определен период от време в зависимост от вида си.

Бисквитките спомагат за по-удобно използване на уебсайта, тъй като спестяват на потребителите необходимостта да въвеждат своите предпочитания всеки път, когато посещават сайта или преминават от една страница към друга. Бисквитките позволяват на уебсайта да функционира безпроблемно, да следи за нередности и да установява възможности за оптимизиране на начините, по които предоставя информация и общува с потребителите.

Има два вида бисквитки – постоянни и временни или „сесийни“ бисквитки.

Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на Вашия компютър или мобилно устройство за дълъг период от време.

Сесийните бисквитки се поставят временно в компютъра Ви, когато посещавате нашия сайт, но изчезват, когато затворите страницата, което означава, че те не се съхраняват за постоянно на Вашето устройство.

3 Ние и нашите доставчици на услуги може да използваме следните видове бисквитки:

3.1 Задължителни бисквитки (essential cookies)

Тези бисквитки са строго необходими, за да може нашият сайт да изпълнява своите функции. Използваме тези бисквитки например:

 • за да установим автентичността и самоличността на нашите потребители, когато те използват нашия сайт, така че да можем да предоставим нашите услуги;
 • за да можем да изпълняваме нашите Общи условия и да поддържаме сигурността на нашите услуги.

3.2 Бисквитки за ефективност и функционалност (Performance and functionality cookies)

Тези бисквитки не са строго необходими, но ни позволяват да персонализираме Вашето онлайн преживяване в нашия уебсайт. Използваме тези бисквитки например:

 • за да запомним Вашите предпочитания, така че да не е нужно всеки път да въвеждате информация, която вече сте предоставили /например, когато въвеждате данните си за достъп до нашите услуги или когато използвате форма за запитване/;
 • за да събираме информация за начина, по който нашите потребители използват услугите ни, така че да можем да подобрим нашия уебсайт и нашите услуги и да извършваме пазарни проучвания (например: информация за популярни страници, навици на гледане, брой на кликовете, брой на споделянията, харесвания за дадена страница, последни посетени страници, и др.

3.3 Рекламни бисквитки

Използваме тези бисквитки например:

 • за да получим информация за начина, по който използвате нашия уебсайт, като например страници, които посещавате или как реагирате на реклами, за да Ви предоставим реклами, които са съобразени с Вас;
 • за да определим кои са най-популярните части от нашия уебсайт;
 • за да следим използването на нашите услуги и нашия уебсайт (честота и време);
 • за да следим успеха на даден продукт;
 • за да определим колко често Вие и останалите потребители посещавате нашия уебсайт;
 • за да извършваме анкети, така че взаимодействието Ви с нашият уебсайт и нас самите да може да бъде подобрено.

Често тези бисквитки целят предоставянето на реклами, които са съобразени с Вас – както в нашия уебсайт, така и извън него. Този тип реклами са известни като „реклама, базирана на интересите“. Много от тези видове бисквитки принадлежат на нашите доставчици на услуги.

3.4 Сесийни бисквитки

Възможно е да използваме и сесийни бисквитки, например:

 • за да Ви позволим да се движите между отделните страници на нашия уебсайт. Тази практика е известна като „един вход“ (single sign-on);
 • за да Ви разпознаваме, когато се връщате на нашия сайт, за да използвате услугите ни;

3.5 Бисквитки на трети страни

Използваме и някои бисквитки на трети страни като част от нашите услуги. Тези бисквитки се управляват от съответните сайтове и не се контролират от нас. По-долу са изброени част от бисквитките на трети страни, които използваме, някои от които могат да бъдат изключени с помощта на общите настройки на Вашия браузър. За други е необходимо да посетите съответните сайтове и да следвате осигурените инструкции.

4 Google Analytics

Нашият уебсайт използва Google Analytics – услуга за уеб анализ на Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Информацията, събирана чрез бисквитките за Вашето използване на нашия уебсайт, обикновено се предава към сървър на Google в САЩ и се съхранява там.

Нашият сайт използва Google Analytics с разширението „анонимизирано IP“. Това означава, че в държавите-членки на Европейския съюз или в други държави, които са страни по споразумението за Европейско икономическо пространство, Вашият събран от бисквитките на Google-Analytics IP адрес ще бъде отрязан от Google преди предаването му в САЩ. Само в изключителни случаи пълният IP адрес ще се предава към сървър на Google в САЩ и ще бъде отрязан там. По поръчка на Дружеството Google използва тази информация, за да оценява Вашето използване на уебсайта, да изготвя доклади за дейности на уебсайта и да предоставя на оператора на уебсайта допълнителни услуги, свързани с използването на уебсайта и Интернет. IP адресът, изпращан от Вашия браузър в контекста на Google Analytics, няма да бъде сливан с другите данни от Google.

Можете да предотвратите записването на бисквитки чрез съответна настройка в софтуера на Вашия браузър; моля, имайте предвид, че в този случай може да не бъдете в състояние да използвате всички функции, предлагани от нашия уебсайт. Можете да предотвратите събирането и обработването на данните, получени чрез бисквитките и отнасящи се до Вашето използване на уебсайта (включително Вашия IP адрес), като изтеглите и инсталирате плъгин за браузър от следния линк: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Детайлна информация за условията на ползване и защитата на данни ще намерите на

https://www.google.com/analytics/terms/bg.html

или на 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=bg.

Правно основание за обработката на лични данни при използване на бисквитки е чл. 6 параграф 1 ал. 1 буква е) от GDPR.

Използване на функцията на Google Inc. ремаркетинг или „Подобни целеви групи“

На уебсайта си ние използваме функцията ремаркетинг или „Подобни целеви групи“ на Google. Посредством тази функция ние можем целенасочено да показваме реклама на Вас, персонализирана според интересите Ви, когато посещавате други уебсайтове в дисплейната и/или търсещата мрежа на Google. За извършване на анализ за използването на уебсайтовете, който формира основата за създаването на рекламните съобщения според интересите, Google използва така наречените бисквитки. За тази цел Google запаметява малък файл с последователност от числа в браузърите на посетителите на уебсайта. Посредством това число се регистрират посещенията на уебсайта, както и анонимизираните данни за използването на уебсайта. Това не извършва запаметяване на лични данни на посетителите на уебсайта. Посетите ли след това друг уебсайт в дисплейната мрежа на Google, ще Ви бъдат показани вмъкнати рекламни съобщения, за които с голяма вероятност ще бъдат взети предвид посетените преди това продуктови и информационни рубрики. Допълнителна информация за Google ремаркетинг, както и декларацията за защита на данните на Google, можете да видите на: https://policies.google.com/technologies/ads.

Можете да деактивирате трайно използването на бисквитки от Google, като последвате долния линк и изтеглите и инсталирате предоставения там плъгин: https://support.google.com/ads/answer/7395996. Алтернативно можете да деактивирате използването на бисквитки от трети доставчици, като отворите страницата за деактивиране на Инициатива за мрежова реклама (Network Advertising Initiative) от http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/ и приложите поместената там допълнителна информация за отказ.

Правно основание за обработката на лични данни при използване на бисквитки е чл. 6 параграф 1 ал. 1 буква е) от GDPR.

4 Социални мрежи и социални плъгини

Чрез нашите страници в социалните мрежи Ви предлагаме обстойно персонално съдействие. Ако ни изпратите запитване през една от тези социални мрежи, ние го препращаме към компетентния отдел. Данните се използват само за отговор на запитването Ви и не се препращат на трети страни. Правното основание за обработката на лични данни в рамките на обработка на запитването Ви е чл. 6 параграф 1 ал. 1 буква е) от GDPR. За да можете да осъществите контакт с нас през социалните мрежи, трябва да имате регистрация в тях. За тази цел компаниите, стоящи зад всяка от тях, обработват личните данни при нужда. Ние нямаме влияние върху вида, обхвата и обработката на тези данни.

Нашият уебсайт използва социалния плъгин (плъгини) на социалната мрежа Facebook, като администратор за Facebook на личните данни на лица от ЕС е Facebook Ireland Ltd.,4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, а обработващ е Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Информация за плъгините на Facebook и как изглеждат те, можете да видите тук: https://developers.facebook.com/docs/plugins.

Когато се свържете със страница от нашия уебсайт, която съдържа такъв плъгин, Вашият браузър ще установи директна връзка със сървърите на Facebook. Плъгините предават тяхното съдържание от Facebook директно на Вашия браузър и го интегрират с уеб страницата. Чрез това интегриране Facebook получава информация, че Вашият браузър е извикал съответната страница от нашия уебсайт, дори и ако нямате профил във Facebook или ако точно в момента не сте вписани във Facebook. Тази информация (включително Вашият ІР адрес) се предава от Вашия браузър директно на сървър на Facebook в САЩ и се съхранява там. Ако сте вписани във Facebook, Facebook може да свърже Вашето посещение на нашия уебсайт директно с Вашия профил във Facebook. Когато взаимодействате с плъгини, например напишете коментар, тази информация също се предава директно на сървър на Facebook и се съхранява там. Освен това информацията се публикува във Вашия профил във Facebook и се показва на Вашите приятели във Facebook. Обръщаме внимание, че като доставчик на уебсайта ние не получаваме сведение за съдържанието на предаваните данни, както и за тяхното използване от Facebook. Информация относно целта и обхвата на това събиране на данни, по-нататъшната обработка и използване на тези данни от Facebook, както и за съответните Ви права и възможности за настройка за защита на личната Ви сфера, можете да намерите в указанията за защита на данните на Facebook: https://www.facebook.com/policy.php.

Ако не желаете Facebook да свързва събраните чрез нашия уебсайт данни директно с Вашия Facebook профил, преди да посетите нашия уебсайт Вие трябва да излезете от Facebook. 

Доколкото при гореописаните данни се касае за лични данни, правното основание за тяхната обработка е чл. 6 параграф 1 ал. 1 буква е) от GDPR.

5 Как се изтриват бисквитки?

Можете сами да изберете дали да приемете бисквитките или не. Ако искате да знаете кога Вашият компютър получава бисквитка, можете да настроите браузъра си така, че той да Ви уведомява за това. Така имате възможност да приемете или откажете дадена бисквитка. Вашият компютър може да бъде настроен да отхвърля всички бисквитки. Ако искате да разберете как да направите това, посетете https://www.aboutcookies.org/. Моля, обърнете внимание, че промените в браузъра Ви, с които се деактивира функцията за бисквитки, ще попречат на части от нашия сайт да функционират правилно.